UFISS - Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària

 

Definició

És un equip format per un metge, un infermer i un treballador social que pertanyen a un centre sociosanitari i que participen en l’assessorament als hospitals d’aguts, fent l’avaluació de pacients i la seva preparació per a l’alta. Conceptualment, no és un servei assistencial en el sentit estricte, ni per organització, ja que no disposa de llits assignats. La seva tasca està dirigida a l’atenció dels casos complexos en el camp de la geriatria o de les cures pal·liatives, el suport i la consulta dels professionals de la resta de l’hospital, la docència, la protocolització i la connexió amb els recursos i els professionals externs.

Objectius

  • Optimitzar recursos.
  • Donar suport a centres hospitalaris.
  • Fer una avaluació geriàtrica. 
  • Oferir assessorament en problemes detectats. 
  • Connectar amb diferents recursos sanitaris, sociosanitaris o socials. 
  • Fer un seguiment del procés.

 

Equip de professionals

És un equip interdisciplinari, els membres del qual poden variar segons la seva tipologia. Tot i això, hi ha un equip bàsic format per:

  1. Un metge especialista en geriatria que efectua la valoració directa dels malalts i participa en la valoració conjuntament amb els altres professionals de l’equip.
  2. Un infermer que valora el grau de dependència dels pacients amb la col·laboració del metge i dels infermers encarregats del servei on està ingressat el pacient. Dóna suport a les atencions d’infermeria per tal de dur a terme una atenció integral que englobi l’àmbit sanitari de la persona. També participa en les reunions de la UFISS.
  3. Un treballador social que s’encarrega de la valoració dels aspectes socials dels pacients i la família. També participa en l’avaluació conjunta de la situació de l’usuari.

 

Documentació

El full de recollida de dades UFISS és un full únic en què es fan constar les dades clíniques més rellevants, com el diagnòstic, els antecedents, les dades d’infermeria i les dades socials. S’hi adjunta el resultat del test de capacitat funcional. En els casos en què hi intervé el treballador social, aquest registra la seva tasca, així com les dades personals, d’habitatge, familiars i acords amb la família, a la història social, que posteriorment donarà al treballador social del recurs sociosanitari on ingressi el pacient.

Circuit
L’infermer cada dia recull les interconsultes de valoració que els metges deixen en el taulell d’anuncis o en la safata de la segona planta destinada a aquest fi.

Funcionament
Recollida de dades de l’usuari

a. Medicaments. b. Infermeria. c. Les anotacions corresponents en el full que fa servir la UFISS. d. Àmbit social.

Visita al pacient

a. Explicació del motiu de la visita. b. Recollida de les dades socials. c. Realització del test de capacitat funcional (Barthel). d. Realització del test de capacitat cognitiva (Pheiffer).

Si n’és un cas clar, se li comunica el servei on serà derivat. Si hi ha d’intervenir el treballador social, se cita la família per a una entrevista. En alguns casos, es fan visites conjuntes entre l’infermer i el treballador social. En altres casos que puguin ser més dubtosos, es discuteixen i es decideixen conjuntament amb l’equip després de la valoració de cada professional. Finalment, la resolució es comunica al Servei d’Admissions perquè facin els canvis burocràtics corresponents entre el mateix dia i l’endemà. Posteriorment, es fa arribar una còpia de la resolució al metge responsable que ens n’ha fet la sol·licitud per tal que en tingui constància.