Posem en marxa el servei AD/PADES per a l’atenció domiciliària de pacients que necessiten cures pal·liatives

dimarts, 21 març, 2023

L’Hospital de Berga ha posat en marxa l’equip AD/PADES (Atenció Domiciliària/ Programa d’Atenció domiciliària i equips de suport) per proporcionar l'atenció més adequada a les necessitats del pacient complex a cada  fase de la seva malaltia. El servei, que es du a terme conjuntament amb Atenció Primària, atén pacients amb malaltia avançada i pacients amb situació de final de vida, oncològics i no oncològics complexos, a la seva pròpia llar.


L’equip està format per una metgessa i dues infermeres, així com altres professionals de suport, com una treballadora social, una psicooncòloga de l’Associació Contra el Càncer i una administrativa.  

D’inici, el projecte està enfocat en l'àmbit on en aquests moments es detecten més punts febles: l'atenció del pacient amb necessitats de cures pal·liatives. Posteriorment, a mesura que es vagin consolidant circuits i es disposi dels recursos necessaris, s'ampliarà l’atenció a pacients amb processos aguts o descompensacions de malaltia crònica, seguint el model clàssic d'una hospitalització domiciliària aguda: processos de durada limitada, amb estades curtes, altes planificades a curt termini i coordinades amb Atenció Primària.

Per tant, AD /PADES Berguedà es converteix en un paraigua d'estructura que empara el desenvolupament dels diferents recursos assistencials a domicili segons les necessitats dels pacients. A més de realitzar atenció integral directa, també té un paper important en la gestió de casos complexes i en la coordinació de recursos entre nivells assistencials.

L’equip AD/PADES pot rebre sol·licituds de diferents àmbits com és l’Atenció Primària, centres residencials, altres centres hospitalaris...  però serà sempre l’Equip d’Atenció Primària referent del pacient qui, prèvia valoració de la seva situació i necessitats, decidirà si cal la intervenció de l’equip AD/PADES o no. Les valoracions de pacients  ingressats a l’Hospital de Berga es faran directament al mateix centre.

L’experiència prèvia

Al Berguedà, el juliol de 1999 es va posar en marxa l’Equip de Suport Integral (ESI), com a recurs sociosanitari i amb dependència orgànica de l’Hospital, com a programa d’atenció domiciliària. Aquest equip va donar suport a l’atenció de  pacients complexos a la comarca fins l’inici de la pandèmia, any 2020, en què es va haver d’aturar l’activitat.

En aquesta nova etapa post pandèmia, i amb la nova estructura i desenvolupament de l’Hospital de Berga, la recuperació d’aquest recurs ha de permetre millorar la coordinació entre l’atenció especialitzada i l’Atenció Primària, adequar el servei als criteris actuals i poder garantir el contínuum assistencial a la ciutadania del Berguedà que presenti malalties i complexitat a les quals AD/PADES pugui donar resposta.