Tipologia de serveis - Gent gran a casa

Els serveis integrals a domicili els oferim amb convenis de col·laboració amb entitats públiques, ajuntaments o consells comarcals i de manera privada.

Serveis a través d’entitats públiques: és el treballador social de l’entitat qui duu a terme l’acollida de l’usuari, en fa el diagnòstic, assigna el servei i ens en fa la sol·licitud.

A l'inici del servei se signa per triplicat un contracte, entre l’usuari, la TSA i l’empresa.
El circuit funcional d’aquests serveis en col·laboració està protocolitzat.

Serveis privats: la persona interessada en els nostres serveis en cursa la petició personalment o per telèfon i es concerta una entrevista. S'hi recullen les necessitats específiques i el temps necessari, i en funció de la demanda del cuidador informal, es fa la proposta dels serveis i el seu cost.

Se signa per duplicat un contracte de serveis, entre l’usuari i l’empresa.